Ważne komunikaty

Aktualizacja z dnia 06.03.2019

W związku z realizacją projektu „Mew@ (Media Education with Activity). Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa pomorskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty w rozeznaniu rynku na: „świadczenie usługi wsparcia doradczego dla trenerów prowadzących szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych” zgodnie z poniższymi załącznikami.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Rozeznanie rynku