Co zwënégùjesz?

Projecht MEW@ (Media Education with Activity) mô nié le zapòznac Ùczãstników z dzejanim sprzãtów zortu tablét, laptop, czë jiny cyfrowi sprzãt, le téż pòmòc w rëszanim sã pò Jinternece, co dôwô szansã m. jin. przistãpù do nôswiéższich jinfòrmacjów, pùblëcznëch ùsłëgów, spòlëznowëch mediów, mòżlëwòscë pòszérzaniô swòjégò hobby, jinternetowëch kùpiszów, a téż wszelejaczich jinternetowëch płatnosców (e-bankòwòsc). Na zajmach Ùczãstnicë mdą téż mielë do ùczinkù z aplikacjama co dadzą mòżlëwòsc łączbë z familią (m. jin. Skype, Messenger czë WhatsApp).

Pò skùńczenim całégù cyklu szkòleniów (i zjiscenim programòwëch założeniów), kòżdi z Ùczãstników dostnie dlô se TABLÉT, dzãka jaczémù òn mdze mógł dobëté ùmiejãtnoscë zwiksziwac kòl se doma.

Naje dzejania mają téż cél jintegracje lëdzy 65+ i danié jima szansë spãdzeniô fejn czasu na zajmach, dze òni mdą mielë zagwësnioné drobny môltëch. W òbrëmienim Projechtu më przewidiwómë téż animacyjné dzejania co mają na celu ùtrwaliwanié dobëtëch na szkòleniach ùmiejãtnosców.

ALFABÉT MEW@

A – animacje – na nich sã dokònôsz ò wszëtczim w praktice

B – bez egzamów, bez notów, bez sztresu

C – catering –  më zagwësnimë kawã, arbatkã i co miodnégò…

D – darmôk –  za kòmpùtrowé kùrsë czësto nic nie płacysz

E – e-mail –  sélanié i òdebiéranié mejlów to ju nie mdze krëjamnota

F – fòtografie – tëch to zycher dô skòpicą

G – grëpë– zajmë są w kameralnëch karnach

H – harmònograma – wiedno dopasowónô do wikszégò dzéla

I  – Internet – to nie je taczi pùrtk…

J  – jedurny taczi kùrs na Pòmòrzim

K – kòmpùter – Twój drëch

L – ladowniczka – mùszi bëc na kòżdëch zajmach, tak co kòmpùter sã nie wëłączi

M – môlowé szkòlenia – w kòżdi gminie, co z nama pòdpisa deklaracjã wespółrobòtë

N – nowé doswiôdczenié dlô niejednégò Seniora

O – òbsłëga tabletu – ò tim më nie zabądzemë

P – prakticzné ùmiejãtnoscë – dobëcé jich to je przédny cél Projechtu

R – RODO – më robimë wedle ùnijnégò rozpòrządzeniô ò òchronie personalnëch pòdôwków

S – stanowiszcze z kòmpùtrã – kòżdi Senior mô jedno

T – trenéra –  bez ti òsobë zajmë bë sã ni mògłë òdbëc

U – ùgwësnienié, że te 3 miesądze dadzą wiele doswiôdczeniô

W –  wëcmanim më dobãdzemë nad bariérama cyfrowi realnotë

X – Xbox – zycher kòżdi sã dowié, cëż to je – pózni sã mòże przed wnukã pòchwalëc

Y – Youtube – gwës niejeden filmik bądze òbezdrzony…

Z – zôbawa – tegò to zycher dô skòpicą!