Czãsté pëtania

Kwalifikùjã jô sã do ùdzélu w Projechce?

Cobë wzyc ùdzél to mùszi spełniac dwa kriteria: miec skùńczoné 65 lat nôpózni w dniu pierszich zajmów i mieszkac w jedny z gminów, co sã włączëłë w Projecht MEW@. Do te w pierszi rédze przëjimają tëch, co deklarëją brak, abò ògreńczoną znajemnosc òbsłëdzi kòmpùtra i Jinternetu.

Jak sã na zajmë zapisac?

Rekrutacjô je prowadzonô w mòcny wespółrobòce z gminama co bierzą ùdzél w Projechce. To gminë wëznacziwają jinstitucjã/placówkã, chtërny robòtnicë mają bezpòstrzédną łączbã ze Seniorama, dôwają jima jinfòrmacje ò Projechce, rëchtëją wstãpną lëstã kańdidatów na Ùczãstników.

Dostnie kòżdi z Ùczãstników swój tablét?

Ale kò pewno, że jo. Pò skùńczenim didakticznëch zajmów i zjiscenim projechtowëch założeniów, kòżdi z Ùczãstników dostnie swój tablét, jaczi mdze mógł prakticzno wëzwëskac i zwiksziwac dobëté ùmiejãtnoscë.

Jô czësto nic nie wiém ò òbsłëgiwanim kòmpùtra i Jinternetu. Dóm jô so radã na zajmach?

Prawie temù nasz Projecht pòwstôł! Naji Trenérowie mają pasowné kwalifikacje do robòtë z lëdzama co mają môłą wiédzã ò òbsłëgiwanim kòmpùtra abò téż z lëdzama, co jesz nigdë z kòmpùtra nie kòrzëstałë. Kòżdi Ùczãstnik Projechtu mòże liczëc na pòmòc i całowną òdpòwiesc na wszelejaczé pëtania.

Jô ju përznã rozmiejã òbsłëgiwac kòmpùter i kòrzëstac z Jinternetu. Tedë mie sã te zajmë przëdadzą?

Naje szkòlenia są prowadzoné w trzech gradach: spòdlëcznym, strzédno zaawansowónym i zaawansowónym. Më rôczimë do łączbë z kadrą najégò Projechtu, cobë wëcmanim ùstalëc, czë Wë sã czegò nowégò naùczice. Ùdzél w zajmach to je téż leżnosc do systematizowaniô wiédzë dobëti samémù i rozwiniãcô swòjëch ùmiejãtnosców. Ùczãstnicë co mają wëższą rówiznã cyfrowëch kómpetencjów to mdze téż dobrô pòmòc i jinspiracjô dlô drëdżich Ùczãstników w karnie.

Jak kùrs sã przełożi na mòjã znajemnosc kòmpùtra/laptopa/tableta/Jinternetu?

Naje zajmë nié le ùczą jak cyfrowi sprzãt òbsłëgiwac i Jinternét wëzwëskiwac. Tak samò wôżné je dlô naju wëpòsażenié Waju w kómpetencje i mòżlëwòsc dalszégò rozwiju samémù i dobiwaniô wiédzë w tim òbrëmienim.

Je na zajmach catering?

Ale kò pewno, dlô kòżdégò karna je przewidzonô m. jin. kawa, arbata i miodny môltëch.

Przewidiwô Projecht jesz co òprócz kòmpùtrowëch zajmów?

Pò kòmpùtrowëch szkòleniach są animacje. Animacje to są zajmë, jaczich cél to je prakticzné przetrénowanié i ùtrwalenié ùmiejãtnosców dobëtëch na szkòleniach, przë równoczasnym wëzwëskanim sprzãtu jaczé w Projechce sã dostôwô (tablét).

Jô rôd przińdã na zajmë, le chto tam jesz bądze, jô nie wiém, czë jô sã mdã dobrze czuł/czëła w karnie?

W òbrëmienim najëch dzejaniów më chcemë pòmòc  w bùdowanim relacjów midzë Ùczãstnikama. Temù zajmë są prowadzoné w żëczny, niefòrmalny atmòsféëze. Trenérowie mają starã ò przerwë tak czãsto jak to je nót. W òbrëmienim ùdzélu w Projechce mòżlëwô je téż tzw. “celebracjô”, to je ùroczësté zamkniãcé przez karno cyklu szkòleniów i animacjów. W òbrëmienim animacjów/celebracje karno mòże zaplanowac np. pòspólno jic do kina, teatru czë restaùracje. Kòszt wëdarzeniô, zgódno z bùdżetowima założeniama je pòkriwóny ze strzodków Projechtu.

Òprócz tabletu Ùczãstnicë cos jesz dostną?

Kòżdi Ùczãstnik, jak zaczinô Projecht, dostôwô pòmòcné materiale, to je kùgel, hëft i pendrive, są téż przërëchtowóné edukacyjné materiale.

Dostnã jô didakticzné materiale?

Jo. Ùczãstnicër dostną elektroniczny ùczbòwnik, jaczi mdą mòglë zapisac na dostóny przenosny pamiãcë (pendrive) i na kòmpùtrze òdemknąc, abò na tablece wëswietlëc. Dzãka temù rozrzeszeniémù nawet pò skùńczenim cyklu zajmów to mdze mógł wrócëc do òbgôdiwónëch témów, spòminczi òdswiéżëc abò jak sã nie bëło na jaczich zajmach, tej je ùzupełnic.

Móm jô halac na zajmë swój laptop?

Më mómë swòje warstatë wëpòsażoné strzédno w 10 kòmpùtrowëch stanowiszczów i móbilny Jinternét. Lëczba kòmpùtrów móbilnégò kòmpùtrowégò warstatu je dopasowónô do wiôlgòscë karna.

Kùli nen kùrs dérëje?

Zapisanié sã na zajmë w òbrëmienim Projechtu MEW@ to je jinwesticjô czasu òd 96 do 126 zégrowëch gòdzënów. Pòtkania colemało warają òd 4h, abò 6h na dzéń, to znaczi minimùm 21 a maksymùm 29 pòtkaniów. Karna sã pòtikają nôwicy 2 razë w tidzeniu.

Kùli zajmów w òbrëmienim szkòleniégò jô mògã òpùscëc?

Cobë Ùczãstnik pòzytiwno skùńcził kùrs, z czim sã wiąże dostanié tableta, mùszi miec frekwencjã min. 60% szkòleniowëch zajmów i 60% animacjów.

Mòże to òdrobic niebëtnosc?

Dzél gòdzënów zajmów i animacjów to mòże zdalno (online) robic. Na przëmiôr Ùczãstnik jak kòrzëstô z tabletu i sã parłãczi we fòrmie wideò-rozmòwë z Trenérą i rozpòwiôdô ò zamkłoscach zajmów. Taczi métel mòże bëc téż wëzwëskóny do òdrobieniô niebëtnosców. W tëch gminach, dze rëgnie pôrã grëpów narôz je téż mòżlëwòsc òdrobieniô niebëtnoscë przez ùdzél w zajmach drëdżi grëpë.

Je to kòmpùtrowé szkòlenié darmòk?

Projecht je ùdëtkòwiony ze strzodków Eùropejsczégò Spòlëznowégò Fùnduszu, co znaczi, że ùdzél w szkòleniach je czësto bezpłatny dlô Ùczãstników.

Jô mùszã dojachac do placu dze są zajmë. Mògã jô liczëc na pòmòc w dojachanim na kùrs?

W òbrëmienim Projechtu më bédëjemë zwrot kòsztów dojachaniô, ò jaczi mògą miec starã Ùczãstnicë zagrożony żôrotnoscą abò w jiny drãdżi żëcowi sytuacje, chtërny mdą brelë ùdzél w zajmach realizowónëch w jiny môlëznie, jak jich deklarowóny môl zamieszkaniô. Kòsztë dojachaniô na zajmë mdą zwrócywóné le do wësokòscë nôtóńszich bilietów II klasë na kònkretnym szpùrze pùblëcznégò transpòrtu (w parmieniu 50 km òd placu szkòleniô), równak nié wicy jak 20 zł za jeden dzéń szkòleniô.

Jak wiôldżé karna są na zajmach?

Cobë szkòlenié sã mògło naczic, mùszimë zebrac grëpã Seniorów (òd 8 do 12 lëdzy). Takô lëczba Ùczãstników zagwësniwô dobré prowadzenié zajmów i mòżlëwòsc jindiwidualnégò pòdéńdzeniô Trenérë do kòżdégò z Ùczãstników.