Dołączë do naju

Chcesz Tënowé warkòwé doswiôdczenié zwëskac, wôrtné ùmiejãtnoscë dobëc i swój warstat robòtë sztôłtowac?

Wez bãdzë wòluntéra w ùnijnëch projechtach!

Fùndacjô Spòlëznowi Particypacje pòwsta cobë prowadzëc òbswiatowò-szkòleniową dzejalnosc dlô karnów spòlëznë zagrożonëch wëkluczenim. Ze zwënégama më realizëjemë ùnijné projechtë z òbrëmieniô warkòwi aktiwizacje wespółùdëtkòwioné ze strzodków Eùropejsczégò Spòlëznowégò Fùnduszu. Më pòdjimómë dzejania dlô wërównaniô szansów niefùlsprawnëch, spòlëznowi jintegracje i promòcje zatrudnienia ë wespiéraniô pòdjimnoscë. W swòji robòce më sã czerëjemë za empatią, òdemkłoscą i racjonalnoscą dzejnaiów. Jeżlë Të sã czerëjesz za najima célama i wôrtnotama, më Cebie rôczimë do Karna!

Trenéra animacje – wòluntérstwò

pòmòrsczé wòjewództwò

Co Të mdzesz robił/a?

Wespiérôł/a ùczãstników projechtu w ùtrwaliwanim ùmiejãtnosców dobëtëch na szkòleniach cyfrowëch kómpetencjów;

angażowôł/a ùczãstników w realizacjã projechtów w karnie;

realizowôł/a animacyjną robòtã wedle założeniów projechtu.

Czegò më òd Ce òczekiwómë?

animacyjnégò doswiôdczeniô, doswiôdczeniô w realizowanim dzejaniów dlô môlowi spòlëznë ë/abò seniorów;

znajemnotë òbsłëgiwaniô kòmpùtra, tableta i móbilczi;

bëcô do gôdczi, òdemkłi i cerplëwi;

wiédzë ò metodice animacyjnëch dzejaniów.

Co më Cë mòżemë zabédowac?

dobëcé doswiôdczeniô w robòce przë realizacje ùnijnëch projechtów;

mòżlëwòsc rozwiju midzëlëdzczégò, kòmùnikacyjnégò i òrganizacyjnégò trimù;

referencje i zaswiôdczenié ò robienim wòluntérsczich swiôdczeniów.

Zajinteresowóny mògą pisac na adresã: rekrutacja@cyfrowa-mewa.com

Më prosymë ò dopisanié w CV klaùzulë ò òchronie personalnëch pòdôwków:

“Jô sã zgôdzóm na przetwòrziwanié mòjëch personalnëch pòdôwków dlô célów rekrutacje wedle art. 6 ust. 1 lit. a Rozpòrządzeniô Eùropejsczégò Parlameńtu i Radzëznë (EÙ) 2016/679 z dnia 27 aprila 2016 r. w sprawie òchronë fizycznëch personów dlô przetwòrziwaniô personalnëch pòdôwków i w sprawie wòlnégò przepłiwù taczich pòdôwków ë ùdżibniãcô direktiwë 95/46/WE (òglowé rozpòrządzenié ò òchronie pòdôwków)”.

Administratór pòdôwków to je Fùndacjô Spòlëznowi Particypacje, sztr.Sieradzka 4C, 60-163 Poznań. Ti, co przesłelë swòje rekrutacyjné dzejanié, ti sã zgôdzją, cobë jich personalné pòdôwczi bëłë przetwòrziwóné przez Fùndacjã Spòlëznowi Particypacje dlô prowadzeniô rekrutacje na stanowiszcze wskôzóné w ògłoszenim. W kòżdim czasu Të mòżesz copnąc zgòdã przez łączbã pòd wskôzóną adresą.