Òpis projechtu

CÉL PROJECHTU

Cél Projechtu o je aktiwizacjô lëdzy 65 i wicy lat stôrëch w òbrëmienim cyfrowëch kómpetencjów przez szkòleniowé i animacyjné dzejania. Ni ma górny greńcë wiekù Ùczãstnika.

Efekt realizacje Projechtu to mô bëc włączenié Seniorów w bùdowanié jinfòrmacyjny spòlëznë w Pòlsce, rozwij fùnkcjonalnëch cyfrowëch kómpetencjów i ùmiejãtnoscë kòrzëstaniô z IT w codniowim żëcym.

DZEJANIA

Projechtowé dzejania më mómë na 3 lata zaplanowóné. Wespiarcé je sczerowóné do Seniorów blós  gminów, co rëchli zadeklarowałë ùdzél w Projechce. W Projechce MEW@ bierze ùdzél 76 gminów z terenu pòmòrsczégò wòjewództwa. Całownô lëczba Seniorów, co wezną ùdzél w Projechce to je 2 320 lëdzy.

Szkòlenia dôwają kòżdémù Ùczãstnikòwi Projechtu mòżlëwòsc  dobëcô baro prakticznëch ùmiejãtnosców:

òbsłëdżi Jinternetu, kòmpùtra, móbilczi, tabletu i drëdżich sprzãtów IT;

sztôłtowac kómpetencje przëdatné w codniowim żëcym Seniora (kòmùnikacjô online, e-ùsłëdżi, w tim sprawùnczi i bankòwòsc online, mediczné ùsłëdżi, e-administracjô i wiele drëdżich).

W Projechce zaplanowelë rozmajité dzejania ze Seniorama.

I. Szkòlenia cyfrowëch kómpetencjów:

1. spòdlëcznô rówizna– dopasowóné do pòtrzébów i mòżlëwòscy Seniorów (témizna, czas i atmòsféra zajmów), są realizowóné w dwùch wersjach:

sztandardowé szkòlenia – 60 gòdzënów zajmów dlô tëch co mają minimalné doswiôdczenié w òbsłëgiwanim kòmpùtra i Jinternetu;

rozszérzoné szkòlenia – 90 gòdzënów zajmów dlô lëdzy co ni mają doswiôdczeniô w kòmùnikacje on-line i w robòce z kòmpùtrã ë téż przez stón zdrowiégò, niefùlsprawnosc, brëkùją dłëgszégò wespiarcô.

2. zaawansowónô rówizna – 30 gòdzënów dodôwkòwëch témiznowëch szkòleniów dlô tëch, co mdą chcelë pògłãbic spòdlëczné cyfrowé kómpetencje (np. w òbrëmienim cyfrowi fòtografie, zonë blogów, finansów onlinë etc.)

II. Animacyjné projechtë – dzejania w grëpie co aktiwizëją Seniorów w môlowi spòlëznie z wëzwëskanim fùnkcjonalnëch cyfrowëch kómpetencjów i nôrzãdłów IT  (np. twrzeniô diskùsyjnëch i hòbbisticznëch karnów online, klubów ksążczi, lubińców filmù, kùńsztu, òdjimków, czë téż turisticzi, kùlturë i môlowi historie, twòrzenié stronów/blogów przez pasjonatów etc.)

Kòżdi z Ùczãstników dostnie pôrãmiesãczną pòmòc w Projechce. Szkòlenia mdą prowadzoné z wëzwëskanim móbilnëch kòmpùtrowëch warstatów i tablétów.

Senior, co mdze na zajmach, pò skùńczenim szkòleniô dostnie swój TABLÉT.

Telejinfòrmaticzny sprzãt kùpiony na pòtrzébë realizacje Projechtu pùdze do gminów, chtërne mdą nôbarżi aktiw wespółrobiłë przë realizacje Projechtu.

Môlowô spòlëzna zgłoszonëch gminów mô jedurną taką leżnosc, żebë wzyc ùdzél w jinnowacyjnym edukacyjno-aktiwizacyjnym Projechce.